เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ :Login

ประเภทที่ 1 :

บริหารต่อทั้งจำนวน

กบข. บริหารเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของท่านต่อเนื่องต่อไป ท่านสามารถมาแจ้งความประสงค์นำเงินออกจาก กบข. เมื่อใดก็ได้ที่ต้องการประเภทที่ 2 :

ขอทยอยรับเงินที่มีสิทธิรับเป็นงวดๆ

ท่านขอรับเงินคืนเป็นรายงวด โดย กบข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายงวดตามความประสงค์ ได้แก่ รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือ รายปี


ประเภทที่ 3 :

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วน ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อ

ท่านขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารเงินต่อประเภทที่ 4 :

ขอรับเงินที่มีสิทธิได้รับบางส่วนและส่วนที่เหลือขอรับเป็นงวดๆ

ท่านขอรับเงินก้อนออกไปก่อนส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือให้ กบข. บริหารต่อและระบุให้กบข. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามจำนวนและรายงวด