เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

เกี่ยวกับเว็บไซต์

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

ข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์

เว็บไซต์ออมต่อเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่ยอมรับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดทำเว็บไซต์ออมต่อขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิก กบข. ในการนำเสนอรายละเอียดข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ที่สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการออมต่อ และเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิก

กบข. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม กบข. เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กบข.การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์

กบข. สงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ออมต่อโดยการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กบข. เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการให้บริการต่อผู้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ 
   
  ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด กบข. ไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเอกสารของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ตลอดจนไม่รับผิดชอบต่อผลใด ๆ ของการนำข้อมูลจากเว็บไซต์ของ กบข. ไปใช้งาน
   
  กฎหมายที่บังคับใช้

การตีความตามเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย แห่งราชอาณาจักรไทย