เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งความประสงค์ออมต่อ

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งความประสงค์ออมต่อ

สมาชิก กบข. ที่เกษียณและต้องการออมต่อกับ กบข. ให้ระบุในแบบขอรับเงินจากกองทุนโดยเลือกข้อ 3 ขอฝากให้กองทุนบริหารต่อ จากนั้นระบุความประสงค์ออมต่อโดยเลือกรูปแบบการออมเพียง 1 ข้อเท่านั้น

             แบบขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน
(แบบ กบข. รง 008/1/2555)ตัวอย่างการกรอกข้อมูล 
บริการกรอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กบข. รง 008/1/2555

การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้กองทุนบริหารต่อ

เมื่อสมาชิกออมต่อกับ กบข. แล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการให้กองทุนบริหารต่อได้ปีละ 2 ครั้งตามปีปฏิทิน โดยใช้แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข.บต 002/1/2555)

              แบบแจ้งเปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อ
หรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/1/2555)ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กบข. บต 002/1/2555