เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์

การแจ้งความประสงค์ออมต่อ

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์

 

ขั้นตอนที่ 1   ขั้นตอนที่ 2    ขั้นตอนที่ 3
         
 สมาชิก   ส่วนราชการ     กบข.
สมาชิกกรอกแบบขอรับเงินคืนจากกองทุน(แบบ กบข. รง 008/1/2555) โดยเลือกขอฝากให้กองทุนบริหารต่อและระบุรูปแบบบริหารต่อที่ต้องการและนำส่งที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด   ส่วนราชการเจ้าสังกัดตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐานและยื่นเรื่องขอรับเงินมายัง กบข. หรือยื่นผ่านระบบ e-pension ของกรมบัญชีกลาง   กบข. ตรวจสอบเอกสาร/ข้อมูลที่ได้รับจากส่วนราชการ หากครบถ้วนและถูกต้อง กบข.จะดำเนินการตามความประสงค์ของสมาชิก โดยหากสมาชิกขอรับเงินบางส่วน กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกภายใน 7 วันทำการ หากสมาชิกขอทยอยรับเงินเป็นงวดๆ กบข. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกให้วันทำการวันสุดท้ายของเดือนที่เริ่มรับเงินงวดแรก
         
         
    คลิก เพื่อไปหน้าแบบฟอร์ม กบข. รง.008/1/2555