เลือกขนาดตัวอักษร:
เข้าสู่ระบบ : Login

มูลค่าหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานของ กบข.

แชร์หน้านี้    
  |   พิมพ์หน้านี้printer friendly version

มูลค่าหน่วยลงทุน

ในปี 2545 กบข. เริ่มดำเนินการจัดสรรผลประโยชน์จากการลงทุนให้กับสมาชิกเป็นรายวันโดยนำระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูปของหน่วยและมูลค่าต่อหน่วยรายวัน (Daily Unitization) มาใช้ เพื่อรับรู้ผลการดำเนินงานของกองทุนในรูปของมูลค่าต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

มูลค่าต่อหน่วย คือ มูลค่าต่อหน่วยซึ่งคำนวณโดยนำมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกหารด้วยจำนวนหน่วยของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ คำนวณมูลค่าต่อหน่วยนั้น

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิส่วนสมาชิก คือ ส่วนของเงินต้นประเภทต่างๆ (ไม่รวมเงินสำรอง) อาทิ เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม เงินกองกลางและผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวทั้งหมด

จำนวนหน่วย คือ จำนวนหน่วยของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนส่วนสมาชิกทั้งหมด

หากมูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่ามีผลประโยชน์ที่หาได้เพิ่มขึ้น และตัวเลขผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นบวก แต่ถ้า กรณีที่มูลค่าต่อหน่วยในปัจจุบันลดลงกว่าในอดีต แสดงว่าผลประโยชน์ที่เคยมีอยู่นั้นลดลงและตัวเลขผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างปีจะแสดงค่าเป็นลบ มูลค่าต่อหน่วย จึงเป็นการสะท้อนสภาพตลาดในการลงทุนเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ จุดที่เราต้องการเห็นการเปรียบเทียบมูลค่าแท้จริงที่ได้รับ

 วันที่ประกาศใช้19/11/2561
 
 มูลค่าต่อหน่วย (บาท) 
 
 แผนผสมหุ้นทวี25.7402
 
 แผนหลัก23.8449
 
 แผนตราสารหนี้20.5051
 
 แผนตลาดเงิน19.3813
 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ไม่รวมเงินสำรอง (บาท)377,341,716,712.59
 
 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ รวมเงินสำรอง (บาท)871,521,944,246.98
 
 เลือกดูย้อนหลัง 12 เดือน (ตุลาคม 2557-ปัจจุบัน) แสดงผล
 
  เลือกดูย้อนหลัง 3 ปี (2555-ปัจจุบัน) แสดงผล
 
  เลือกดูย้อนหลัง 5 ปี (2553-ปัจจุบัน) แสดงผล
 
  เลือกดูเริ่มตั้งกองทุน-2557 แสดงผล
 
 เลือกดูในแต่ละเดือน  เดือน      ปี   แสดงผล